jalase-kargoroh1

اولین کارگروه مشورتی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور صاحبنظران و متخصصان حوزه توانمندسازی شرکت های دانش بنیان با هدف بررسی فعالیت های تعریف شده این بخش در مهرماه سال 94 تشکیل گردید.

 در ابتدای جلسه دکتر بهزاد سلطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این موضوع که اکثر شرکت های دانش بنیان در سطح کشور، شرکت های نوپایی هستند که در توانمندی های مدیریتی، تجاری، راهبردی و سایر توانمندی ها نیاز به تقویت دارند، هدف از تشکیل دفتر توانمندسازی در این صندوق را ارایه ی خدمات توانمندساز همزمان با تامین مالی به این شرکتها بیان نمودند. در ادامه نیز دکتر رضا نقی زاده مدیر دفتر توانمندسازی،  فعالیت های دفتر توانمندسازی در قالب وظایف دفتر، مطالعات بین المللی مشابه و سیاست های پیشنهادی اولیه را تشریح نمودند.

همچنین هر یک از صاحبنظران و متخصصان حاضر در این جلسه پیرامون برنامه ها و طرح های راهبردی دفتر توانمندسازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.