omite-1

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف ایجاد شبکه فعالان توانمندسازی و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان، کارگروهی را به منظور ایجاد ظرفیتی ملی جهت توسعه فناوری و نوآوری، با حضور نمایندگانی از شرکت های تجاری سازی فعال در این حوزه تشکیل داد.

در ابتدای جلسه دکتر رضا نقی زاده، مدیر دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی بیان نمودند که هدف از دعوت شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه تجاری سازی و مشاوره مدیریت، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های تجاری سازی و توانمندساز می‌باشد. همچنین ایشان ضمن تشریح برنامه‌های دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و بررسی راهکارها و مکانیزم‌هایی جهت برنامه‌ریزی برای توانمندسازی شرکت‌ها، اشاره نمودند که دفتر توانمندسازی صندوق به دنبال این است که چگونه منابع محدود خود را برای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان با کمک شرکت‌های تجاری سازی توانمندساز تجمیع نماید. در ادامه نیز ایشان با مطرح نمودن چهار سوال کلیدی در حوزه ی توانمندسازی که در ذیل ذکر شده‌است، از نمایندگان شرکت ها خواستند که پیرامون آن به بحث و تبادل نظر بپردازند:

1) نحوه ورود و ارائه مشاوره به شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های توانمندسازی چگونه باشد؟

2) نحوه همکاری با صندوق جهت ارائه خدمت به شرکت های دانش بنیان چگونه باشد؟

3) چگونه شرکت های توانمندساز بزرگ ایجاد کنیم؟

4) مدل اتصال شرکت های کوچک و بزرگ چگونه باشد؟

در پایان نیز مقرر شد هر یک از شرکت ها بر اساس حوزه تخصصی کاری خود کاربرگ های ابعاد توانمندسازی را تکمیل نمایند و به دفتر توانمندسازی جهت بررسی و اعلام نهایی تحویل دهند.

IMG_5331 IMG_5333