توسعه فناوری یکی از عوامل افزایش توان رقابت اقتصادی کشورها می باشد. به طور ویژه اقتصاد دانش بنیان، وابستگی جدی به توسعه نوآوری در شرکت های دانش بنیان دارد. در همین راستا شرکت های دانش بنیانی که با صندوق همکاری نموده اند توانسته اند طرح های نوآورانه و فناورانه ارزشمندی را به اجرا بگذارند. این شرکت ها که به صورت انفرادی به صندوق مراجعه نموده اند، هم اکنون در قالب خوشه های مختلف فناوری تقسیم بندی شده اند. صندوق نوآوری و شکوفایی با درک این موضوع که خوشه های نوآوری و فناوری می توانند در ایجاد و جهت دهی به جریان های نوآوری و فناوری نقشی اساسی ایفا کنند، اقدام به طراحی خدمتی جهت تدوین ره نگاشت فناوری خوشه های شناسایی شده در صندوق با اهداف ذیل نموده است:

شناخت صحیح از فناوری ها/محصولات فناورانه در رشته فعالیت منتخب

ایجاد خوشه نوآوری در رشته فعالیت منتخب

تدوین نقشه راه توسعه نوآوری فناورانه/محصول فناورانه در رشته فعالیت منتخب

ارائه الگوی پیاده سازی نقشه راه توسعه نوآوری فناورانه/محصول فناورانه در رشته فعالیت منتخب

در این طرح، سه گروه شرکت های دانش بنیان به عنوان تولید کنندگان دانش فنی، شرکت های صنعتی بزرگ به عنوان متقاضیان فناوری و تسهیلگران از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شبکه ای هم افزا جهت تدوین ره نگاشت فناوری خوشه را می دهند. ره نگاشت فناری در لایه های مختلف از جمله لایه علمی و فنی و توانمندسازها در محدوده مشخص زمانی طراحی می شود.

با توجه به این امر، صندوق نوآوری و شکوفایی از بهترین مشاوران طراحی ره نگاشت در کشور دعوت نموده است تا اجرای این طرح را با همراهی خوشه فناوری ایجاد شده در صندوق بر عهده بگیرند. در همین راستا، شرایط اتی جهت بهره برداری شرکت های دانش بنیان از این خدمت، از طریق پرتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir اطلاع  رسانی می شود.

technologyroadmap_pptx

درخواست تدوین برنامه راهبردی

درخواست تدوین برنامه راهبردی