• ارائه درخواست در پورتال توانمندسازی به آدرس nsfund.ir
  • تائید اولیه کارشناس دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
  • حضور شرکت دانش بنیان در کارگاه آنلاین آشنایی با شرایط و الزامات دریافت استانداردها
  • تائید منتور معرفی شده از طرف صندوق به منظور آمادگی شرکت دانش بنیان جهت ارزیابی اخذ استاندارد
  • انتخاب cb از شبکه cb های مورد تائید صندوق توسط شرکت دانش بنیان
  • دریافت استاندارد برای اولین بار توسط شرکت دانش بنیان
  • ارائه مدارک دریافت استاندارد برای اولین بار به صندوق و پرداخت هزینه ثبت نام جهت اخذ استاندارد(در سقف تعیین شده) به حساب شرکت دانش بنیان

نکته : شرکت دانش بنیان قبلا نباید استاندارد مذکور را دریافت نموده باشد.

نکته: فقط از یک کد خدمت مشابه می تواند استفاده کند.

.

.