• باید cb ارائه دهنده تائیدیه مراقبتی استاندارد از cb های مورد تائید صندوق نوآوری و شکوفایی باشند.
  • ارائه درخواست در پورتال توانمندسازی به آدرس nsfund.ir
  • تائید اولیه کارشناس دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
  • ارائه مدارک دریافت استاندارد مراقبتی و پرداخت هزینه ثبت نام جهت اخذ تائیدیه مراقبتی استاندارد(در سقف تعیین شده) به حساب شرکت دانش بنیان

نکته: فقط از یک کد خدمت مشابه می تواند استفاده کند.

 

.

.