• ارائه درخواست در پورتال توانمندسازی به آدرس nsfund.ir
  • تائید اولیه کارشناس دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
  • حضور شرکت دانش بنیان در کارگاه آنلاین آشنایی با شرایط و الزامات دریافت استانداردها
  • انتخاب مشاور از لیست شرکت های مشاوره مورد تائید صندوق توسط شرکت دانش بنیان
  • انعقاد قرارداد مشاور و شرکت دانش بنیان(بر اساس فرمت قرارداد استاندارد تعریف شده از طرف صندوق)
  • تائید منتور معرفی شده از طرف صندوق به منظور آمادگی شرکت دانش بنیان جهت ارزیابی اخذ استاندارد
  • انتخاب cb از شبکه cb های مورد تائید صندوق توسط شرکت دانش بنیان
  • دریافت استاندارد برای اولین بار توسط شرکت دانش بنیان
  • ارائه مدارک دریافت استاندارد برای اولین بار به صندوق و پرداخت هزینه تسهیلات مشاور(در سقف تعیین شده) به حساب شرکت دانش بنیان
  • ارائه مدارک دریافت استاندارد برای اولین بار به صندوق و پرداخت هزینه ثبت نام جهت اخذ استاندارد(در سقف تعیین شده) به حساب شرکت دانش بنیان

نکته : شرکت دانش بنیان قبلا نباید استاندارد مذکور را دریافت نموده باشد.

نکته: فقط از یک کد خدمت مشابه می تواند استفاده کند.

نکته: درصورتی که در شهر شما،مشاوری از لیست تایید شده وجود ندارد،می توانید از مشاوران سایر استانها استفاده کنید و یا مشاور مدنظر خود را جهت تایید به ما اعلام نمایید.

 

.

.