برگزاری نشست هم اندیشی با شرکت های مشاور معتبر و مورد تائید عضو شبکه ملی توانمندسازی

اکوسیستم کارا و پایدار توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

در حوزه دریافت حمایت های اخذ استانداردها و مجوزهای ملی و بین المللی

 

با توجه به ضرورت های مستندسازی مدارک و مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان، لزوم  رویکرد سیستمی و فرآیندی،  تعهد پایداری در جهت بهبود مستمر، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان نموده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در راستای طرح راهبردی شرکت رقابت پذیر و با هدف ارتقاء عملکرد شرکت های دانش بنیان از طریق پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و  استانداردهای ملی و بین المللی، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ 12 شهریورماه   سالجاری اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی با  شرکت های مشاور معتبر و مورد تائید عضو شبکه ملی توانمندسازی  نمود.

 

در ابتدای جلسه دکتر رضا نقی زاده مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن خوشامدگویی و ارائه گزارشی از فعالیت های دو ساله دفتر توانمندسازی، گزارشی از عملکرد دفتر توانمندسازی در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت دریافت استانداردهای ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۵ و سالجاری ارائه نمود. همچنین ایشان با اشاره به آمادگی برای همکاری های مشترک در جهت توانمندسازی شرکت های دانش بنیان به  خط‌مشی ها و راهبردهای آتی دفتر در زمینه حمایت از اخذ استانداردها و مجوزهای تخصصی پرداختند.

 

در ادامه مدیران شرکت های مشاوره پیاده سازی سیتم های مدیریت کیفیت و دریافت استاندردها و مجوزهای ملی و بین المللی  به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. در پایان جلسه پیشنهاداتی همچون برگزاری همایش و دوره های آشنایی شرکت ها با استانداردهای تخصصی ، تدقیق فعالیت های ارزیابی و همچنین بررسی سقف وشیوه پرداخت حمایت ها  مطرح شد.