دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان و کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن برگزار می نماید:

عنوان برنامه: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی 

حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی

زمان: دوشنبه 25 بهمن، ساعت 12:30-11

 

sabtnam

baner-click-fghjgh

baner-click-web