ISO9001

ایزو 9001 چیست ؟

استاندارد ایزو 9001، زمانی مورد استفاده سازمان/شرکت قرار می گیرد، که قرار باشد یک سیستم مدیریت کیفیت استقرار یابد، تا اطمینان حاصل شود،پ قابلیت برطرف کردن نیازهای و انتظارات مشتریان، به سازمان اضافه شده است. استاندارد ایزو 9001، محصولات را معادل خدمات، نرم افزار، سخت افزار و مواد پردازش شده می داند. پس تفاوتی نمی کند که سازمان شما دارای محصول باشد یا خدمات، و در هر دو مورد کاربرد دارد.
در این استاندارد، 5 قسمت اصلی وجود دارد و فعالیت هایی را که نیاز است در هنگام استقرار سیستم در نظر گرفته شود، را مورد توجه قرار می دهد:
• تمامی الزامات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت و مستندسازی.
• مدیریت خط مشی، اهداف، برنامه ریزی و مسئولیت ها.
• مدیریت و تخصیص منابع.
• مدیریت فرآیند ها.
• اندازه گیری، پایش، تجزیه و تحلیل و بهبود.

 

تغییرات ایزو 9001:2015

 استانداردهای ایزو هر پنج سال یک بار جهت اطمینان از مناسب و به روز بودن بازنگری می شوند. ویرایش جدید ایزو 9001 یعتی استاندارد ایزو 9001:2015 نسبت به نسخه قبلی از ساختار بهتری برخوردار بوده و به منظور تسهیل بیشتر استفاده از آن در ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریتی مورد بازنگری قرار گرفته است. برخی از تغییرات حاصل در ویرایش جدید ایزو 9001 یعنی ایزو 9001:2015 بدین شرح می باشد:

1-  تغییرات تعاریف در متن: وارد کردن، حذف یا تغییر تعاریف از جمله تغییراتی است که در ویرایش جدید حاصل شده است. به طور مثال واژه محصول به 3 بخش: خروجی، محصول و خدمات تقسیم شده است.

2-  تغییر ساختار: شاید یکی از بزرگترین تفاوت های بین این دو ویرایش ساختار آن ها باشد. نسخه جدید به 10 بند افزایش پیدا کرده است:
۱ – دامنه کاربرد
۲- استانداردهای مرجع
۳- واژگان و تعاریف
۴- زمینه کاری سازمان
۵- رهبری
۶- طرح ریزی
۷ – پشتیبانی
۸- عملیات
۹- ارزیابی عملکرد
۱۰- بهبوددر ادامه هر یک از بندهای استاندارد ایزو 9001:2015 توضیح مختصری داده شده است:
بند 4- محیط سازمان:
جهت شناخت محیط سازمان، عوامل داخلی و خارجی مرتبط با اهداف و استراتژی سازمان و تاثیرات آن¬ها بر سیستم مدیریت کیفیت باید مورد توجه قرار گیرند.
بند 5- رهبری:
این بند به الزامات مرتبط با مدیریت ارشد، که می تواند یک شخص یا گروهی از افراد کنترل کننده سازمان باشد، می پردازد.
بند 6- طرح ریزی:
بخش اول این بند مربوط به شناسایی ریسک هایی است که می تواند بر توانایی سازمان برای تولید محصول و ارائه خدمات قابل قبول تاثیر بگذارد. سازمان باید اقداماتی را جهت کنترل ریسک ها و فرصت ها طرح ریزی کند.
بند 7- پشتیبانی:
این بند شامل الزامات تعیین شده توسط سازمان، تامین منابع مورد نیاز برای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت، می باشد.
بند 8- عملیات:
سازمان باید طرح ها و فرآیندهایی را جهت برآورده ساختن الزامات مشتری و طراحی محصول و خدمات، ایجاد کند. بند 7 ویرایش 2008 معادل بند 8 این ویرایش می باشد.
بند 9- ارزیابی عملکرد:
این بند مربوط به الزامات پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی می باشد.
بند 10- بهبود:
عدم انطباق های موجود یا آن دسته از عدم انطباق هایی که می تواند به وجود آید، باید شناسایی شده و با استفاده از اقدامات اصلاحی، تحت کنترل قرار گیرند. در این ویرایش بندی در خصوص اقدام پیشگیرانه وجود ندارد. الزامات مورد نیاز برای بهبود سیستم مدیریت کیفیت و اثربخشی آن، نیز می بایست توسعه داده شود.

تغییرات ایزو 9001:2015 نسبت به ایزو 9001:2008 :

اضافه شدن 2 بند جدید در ایزو 9001:2015 به بند محیط سازمان:
این 2 بند سازمان را ملزم به تعیین الزاماتی می کند که می تواند بر روی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت و ارتقای سیستم تاثیر بگذارد.
4-1- شناخت سازمان و زمینه آن
4-2- شناخت نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
تغییر در مستند سازی اطلاعات:
در ویرایش جدید بیشتر تاکید بر مستندسازی اطلاعات حیاتی و قابل استفاده در سازمان نسبت به روش های اجرایی و دستورالعمل ها شده است. واژه اطلاعات مستند جایگزین واژه های مستندات و سوابق شده است.

  • رهبری در سازمان

در ویرایش جدید استاندارد 9001 یعنی ایزو 9001:2015 تاکید زیادی بر رهبری و همسو کردن اهداف شده است و مدیریت ارشد نقش بیشتری در سیستم مدیریت خواهد داشت.