khabar-14001ایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند

که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

 

ایزو 14001:2015 و تغییرات آن

استاندارد ایزو 14001، یکی از پر کاربردترین ایزوها در جهان می باشد که در سپتامبر 2015 وارد آخرین مرحله بازنگری خود می شود و نسخه جدید آن، یعنی ایزو 14001:2015 منتشر می شود. در حال حاضر سازمان ایزو به پیش نویس نهایی مرحله بین المللی این استاندارد رسیده است. به این معنی که اعضای استاندارد ایزو، که درگیر بازنگری آن هستند تا ماه سپتامبر می بایست در پیش نویس آن تجدید نظر و اظهار نظر نمایند.

 

تمامی استانداردهای ایزو جهت تطابق و سازگاری بیشتر با سازمان ها و شرایط محیطی، هر 5 سال مورد بازنگری قرار می گیرند. در این ویرایش جدید نیز، استاندارد ایزو 14001، به گونه ای تغییر خواهد کرد تا بیش از پیش سازگار با دیگر استانداردهای سیستم های مدیریتی باشد.

تغییرات مهم در ایزو 14001:2015 نسبت به ایزو 14001:2004 :

-تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و رهبری
-درنظر گرقتن راهکارهایی جهتحفظ محیط زیستاز آسیب ها با استفاده از منابع پایدار
-سازمان ها برای حفظ محیط زیست و بهبود عملکرد زیست محیطی، نیازمند گام هایی خواهند شد. یک مدیریت محیط زیستی خوب ریسک جریمه نظارتی را کاهش داده و اغلب فرصت هایی را برای صرفه جویی در پول شناسایی می کند.
– توجه به چرخه عمر هنگام بررسی جنبه های محیط زیستی

-افزایش میزان اهمیت مدیریت زیست محیطی در فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک سازمان

– گسترش استراتژی ارتباطات (ارتباطات داخل و خارج سازمان افزایش داده بشود)نسخه ویرایش شده ایزو 14001 یعنی استاندارد ایزو 14001:2015 ساختاری مشابه سایر استانداردهای مدیریت کیفیت مانند ایزو 9001، حتی با تعاریف و گام های یکسان، پیروی خواهد کرد. این امر باعث میشود تا سازمان هایی که از استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت استفاده می کنند، سریع تر و آسان تر بتوانند استاندارد ایزو 14001:2015 را هم استقرار دهند.
ابن بازنگری توسط کمیته فنی ایزو به نام ISO/TC 207/SC 1هدایت شده است که شامل کارشناسان معرفی شده توسط هیئت استانداردهای ملی و سازمان های رابط می باشد.
سازمان ها تا 3 سال بعد از ویرایش استاندارد زمان دارند تا خود را با نسخه جدید تطابق دهند (در واقع این 3 سال مرحله تغییر از نسخه قبل ایزو 14001 به نسخه جدید یعنی ایزو 14001:2015 است.). پس از این دوره، شرکت های استقرار دهنده استاندارد ایزو 14001، مبتنی بر ویرایش جدید آن یعنی ایزو 14001:2015 ممیزی می شوند و گواهینامه ویرایش جدید این استاندارد را اخذ خواهند کرد.